นิมิตของ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

คริสตจักรเป็นที่ประทับและสำแดงพระสิริพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้

ค่านิยมของคริสตจักร

คริสตจักรที่มีโลกทัศน์เคลื่อนคริสจักรไปอย่างสมดุล 4 ด้าน

1. คริสตจักรที่เคลื่อนไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-28 และ มัทธิว 6:10)

2. คริสตจักรที่ทำตามหลักการพระวจนะอย่างครบถ้วนทุกด้าน

2.1 ทำตามพระมหาบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด 2 ประการก่อน ดังนั้นผู้เชื่อจึงต้องถูกวางรากฐานชีวิต ตามลำดับคริสเตียนศึกษา

ของคริตจักรสากล(มัทธิว 22:34-40)

2.2 ทำตามพระมหาบัญชาในพระธรรมมัทธิว บทที่28 ข้อที่19-20

3. เคลื่อนคริสตจักร ผู้เชื่อ เป็นไปตามของประทาน คริสตจักรที่ เชื่อมในพระกาย พันธกรและของประทานทั้งห้า (เอเฟซัส 4:11-14)

4. เคลื่อนคริสตจักรผู้เชื่อด้วยจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักการ พระวจนะในพระธรรมมัทธิว บทที่5 ข้อที่ 1-15

Our Ministry Leaders

สุกันยา ชายครอง
สุกันยา ชายครองศิษยาภิบาล
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam et turpis at ligula malesuada ultricies. Duis eu tincidunt leo sed.
Get In Touch
JANE WINDSOR
JANE WINDSORCommunity Leader
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam et turpis at ligula malesuada ultricies. Duis eu tincidunt leo sed.
Get In Touch
KERRY SMITH
KERRY SMITHTeam Leader
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam et turpis at ligula malesuada ultricies. Duis eu tincidunt leo sed.
Get In Touch

Faith

Hope

Love

Get Connected

Avada Church is a movement of churches working together to change the nation through a network of church leaders, national gatherings, training events and resources. Giving God all the glory he deserves.

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis

I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me

JOIN OUR COMMUNITY