และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของ
พระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3 :10
เกี่ยวกับเรา
คริสตจักรในองค์กร

คริสตจักรที่มีโลกทัศน์เคลื่อนคริสจักรไปอย่างสมดุล 4 ด้าน คือ คริสตจักรที่เคลื่อนไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-28 และ มัทธิว 6:10) ทำตามหลักการพระวจนะอย่างครบถ้วนทุกด้าน ทำตามพระมหาบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด 2 ประการก่อน ดังนั้นผู้เชื่อจึงต้องถูกวางรากฐานชีวิต ตามลำดับคริสเตียนศึกษา ของคริตจักรสากล(มัทธิว 22:34-40) ทำตามพระมหาบัญชาในพระธรรมมัทธิว บทที่28 ข้อที่19-20

เคลื่อนคริสตจักร ผู้เชื่อ เป็นไปตามของประทาน คริสตจักรที่ เชื่อมในพระกาย พันธกรและของประทานทั้งห้า (เอเฟซัส 4:11-14) เคลื่อนคริสตจักรผู้เชื่อด้วยจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักการ พระวจนะในพระธรรมมัทธิว บทที่5 ข้อที่ 1-15

Location the kingdom of glory chonburi church

รายชื่อวิชาที่เปิดสอน

ชั้นเรียนพระคำภีร์ออนไลน์

สอนโดย อ. สุกันยา  ชายครอง

เริ่มเรียน เดือนสิงคมนี้ ทุกวันจันทร์ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เวลา 19.00-20.00 น.

สอนโดย อ. สุกันยา  ชายครอง

เรียนทุก วันพฤหัส เวลา 19.00 – 20.30 น

สอนโดย อ. ทัศชัย ทรัพย์เย็น , อ. สุนันทา  ทรัพย์เย็น ,คุณ วิโรจน์ กมลสันติ, ดร.ทัศนัย บรรลือ, ดร.จันทนา เกิดบางเขม ,อ.วรกิตติ์  ทองมาก

สอนทุกวัน พฤหัส และวันอาทิตย์

         หมายเหตุ ** ติดต่อขอสมัครเรียนได้ที่พี่เลี้ยง หรือหัวหน้าแคร์ของท่าน โดยการเรียนการสอนจะเรียนออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม zoom ให้พี่น้องทุกท่านโหลดโปรแกรมให้พร้อมก่อนเข้าเรียนครับ

ตารางกิจกรรม

“เตรียมพบ…ค่ายถุงหนังองุ่นประจำปี2022  คริสตจักรที่มีชีวิต The Living Church”
ในวันที่ 21-24 ตุลาคม 2022
ณ อาคารคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี (KGC HALL) แล้วพบกันนะคะ

FEATURED POST

งานคริสต์มาส ประจำปี 2020

ภาพบรรยากาศ งานคริสต์มาส ประจำปี 2020 คริสต์มาสแห่งการให้ อวยพร และส่งต่อออกไป แล้วพบกันใหม่…. #ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารและภาพกิจกรรมของทางคริสตจักร

และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3:10