และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของ
พระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3 :10
เกี่ยวกับเรา
คริสตจักรในองค์กร

คริสตจักรที่มีโลกทัศน์เคลื่อนคริสจักรไปอย่างสมดุล 4 ด้าน คือ คริสตจักรที่เคลื่อนไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-28 และ มัทธิว 6:10) ทำตามหลักการพระวจนะอย่างครบถ้วนทุกด้าน ทำตามพระมหาบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด 2 ประการก่อน ดังนั้นผู้เชื่อจึงต้องถูกวางรากฐานชีวิต ตามลำดับคริสเตียนศึกษา ของคริตจักรสากล(มัทธิว 22:34-40) ทำตามพระมหาบัญชาในพระธรรมมัทธิว บทที่28 ข้อที่19-20

เคลื่อนคริสตจักร ผู้เชื่อ เป็นไปตามของประทาน คริสตจักรที่ เชื่อมในพระกาย พันธกรและของประทานทั้งห้า (เอเฟซัส 4:11-14) เคลื่อนคริสตจักรผู้เชื่อด้วยจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักการ พระวจนะในพระธรรมมัทธิว บทที่5 ข้อที่ 1-15

Location the kingdom of glory chonburi church

รายชื่อวิชาที่เปิดสอน

ชั้นเรียนพระคำภีร์

สอนโดย อ. สุกันยา  ชายครอง

 เรียนวันพฤหัสบดี  เวลา 19.00-20.00 น.

สอนโดย อ. ทัศน์ชัย ทรัพย์เย็น

เรียนวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 15.00 น

สอนโดย อ. กังวาล อภิบาลศรี

สอนวันอาทิตย์ เวลา 14.00น.-15.00น.

สอนโดย อ.สุนันทา ทรัพย์เย็น

และอ.พัชรินทร์ กมลสันติ

เรียนวันอาทิตย์ เวลา 14.00น.-15.00น.

สอนโดย อ.ภคพล พิริยะเบญจวัฒน์

สอนวันอาทิตย์ เวลา 14.00น.-15.00น.

         หมายเหตุ ** ติดต่อขอสมัครเรียนได้ที่พี่เลี้ยง หรือหัวหน้าแคร์ของท่าน โดยการเรียนการสอนจะเรียนออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม zoom ให้พี่น้องทุกท่านโหลดโปรแกรมให้พร้อมก่อนเข้าเรียนครับ

ตารางกิจกรรม

ทางคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรอบเฉลิมฉลองนมัสการ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 12:30น.
ณ อาคาร KGC HALL

FEATURED POST

องค์กรคริสตจักรอาณาจักรพระสิริประเทศไทย

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารและภาพกิจกรรมของทางคริสตจักร

และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3:10