มูลนิธิความหวังของสังคมโดยท่าน อ.สุกันยา ชายครอง

ให้การต้อนรับท่านสุพร บัวทอง ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี

(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร

เข้าตรวจตราและควบคุมดูแลผลการดำเนินงานมูลนิธิ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งการตรวจตรามูลนิธิความหวังของสังคม เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องทุกประการ