Project Description

พระพรมหัศจรรย์ในพระคริสต์
(เอเฟซัส 1 : 3-23)

1. เราได้รับการทรงเลือกให้เป็นคนบริสุทธิ์

2. พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรัก ก่อนที่จะสร้างโลก

3. พระเจ้าทรงกำหนดให้เรามาเป็นบุตรของพระเจ้า

3.1) เพื่อเราจะได้ถวายเกียรติ ถวายคำสรรเสริญแด่พระบิดา ผ่านในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของเรา

3.2) ทรงเปิดเผยให้เรารู้ความล้ำลึก ในพระทัยของพระองค์

3.3) ทรงเปิดเผยให้เรารู้ความประจักษ์แจ้ง พระปัญญา ในเรื่องความรู้ของพระองค์