Project Description

ชนะด้วยโลหิตพระคริสต์
(วิวรณ์ 12:11​)

การหลั่งโลหิตของพระเยซูคริสต์ 7 ครั้ง
1. เหงื่อไหลเป็นเลือด (ลก. 22:44​)
2. พระโลหิตไหลที่แก้ม (มธ. 26:67)
3. พระโลหิตไหลจากแส้ (มธ. 27:26​)
4. การดึงเคราพระเยซู (อสย. 50:6)
5. มงกุฎหนาม (มธ. 26:29​-30)
6. ตรึงที่กางเขน
7. แทงที่สีข้าง (ยน. 19:31​-34)

ฤทธิ์ของพระโลหิต 5 ประการ
1. โดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ ฉันได้รับการไถ่แล้ว
2. โดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ ฉันได้รับการอภัยบาปแล้ว
3. โดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ ฉันถูกชำระการอภัยบาปแล้ว
4. โดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ ฉันถูกชำระจากความบาปทั้งสิ้นแล้ว
5. โดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ ฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว