Project Description

ในพระคริสต์ เราชนะ
(ฮีบรู 12:1-4)

1. ถอดสิ่งไม่จำเป็น
2. ทิ้งบาปที่เกาะแน่น
3. วิ่งด้วยความอดทน
4. มองที่พระเยซูคริสต์
5. มองแบบอย่างแห่งความเชื่อ