Community2021-06-11T02:15:29+00:00

พันธกิจของมูลนิธิ

มูลนิธิความหวังของสังคม ก่อตั้งเมื่อปี 2010 เพื่อสนับสนุนงานของคริสตจักรในด้านสังคมสงเคราะห์

ให้เกิดประโยชน์และเป็นพรต่อชุมชุนคริสตเตียนและแก่ประชาชนทั่วไป

มูลนิธิความหวังของสังคม

(Hope of Society Foundation)

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 777 หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

View Our Events

มูลนิธิความหวังของสังคม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว โดยการจัดกิจกรรม  ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสายใยแห่งความรัก ความผูกพันแก่สถาบันครอบครัว โดยการจัดกิจกรรม   ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้มีการใฝ่การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4  เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

5  เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6  เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง  และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศไทย

7  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจคริสเตียนตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์

8  ไม่ดำเนินการและยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใดทั้งสิ้น

GIVE NOW

Latest Community Activity

Join Our Community

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam et turpis at ligula malesuada ultricies. Duis eu tincidunt leo. Sed ultricies pellentesque imperdiet. 

Go to Top