Community2022-06-10T04:21:44+00:00

พันธกิจของมูลนิธิ

มูลนิธิความหวังของสังคม ก่อตั้งเมื่อปี 2010 เพื่อสนับสนุนงานของคริสตจักรในด้านสังคมสงเคราะห์

ให้เกิดประโยชน์และเป็นพรต่อชุมชุนคริสตเตียนและแก่ประชาชนทั่วไป

มูลนิธิความหวังของสังคม

(Hope of Society Foundation)

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 777 หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

View Our Events

มูลนิธิความหวังของสังคม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว โดยการจัดกิจกรรม  ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสายใยแห่งความรัก ความผูกพันแก่สถาบันครอบครัว โดยการจัดกิจกรรม   ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้มีการใฝ่การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4  เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

5  เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6  เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง  และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศไทย

7  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจคริสเตียนตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์

8  ไม่ดำเนินการและยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใดทั้งสิ้น

GIVE NOW

Latest Community Activity

ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี เยี่ยม มูลนิธิความหวังของสังคม

มูลนิธิความหวังของสังคมโดยท่าน อ.สุกันยา ชายครอง ให้การต้อนรับท่านสุพร บัวทอง ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เข้าตรวจตราและควบคุมดูแลผลการดำเนินงานมูลนิธิ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

มอบรักให้น้อง ณ โรงเรียนวัดลาดบัว

มอบรักให้น้อง ณ โรงเรียนวัดลาดบัว มอบรักให้น้อง ณ โรงเรียนวัดลาดบัว ภาพบรรยากาศคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี  และมูลนิธิความหวังของสังคม ร่วมกับ OCC ได้เป็นส่วนหนึ่งการร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรม และ

โครงการ”มอบรักให้น้อง” (ต.ไร่เสธ์)

โครงการ " มอบรักให้น้อง" ต.ไร่เสธ์ โครงการ "มอบรักให้น้อง" ภาพบรรยากาศคริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี และมูลนิธิความหวังของสังคม ร่วมกับ OCC ได้นำอาหาร ขนม ของขวัญ

โครงการ “มอบรักให้กับน้อง” (มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ชลบุรี)

โครงการ "มอบรักให้กับน้อง" ภาพบรรยากาศ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิความหวังของสังคมจัดโครงการ "มอบรักให้กับน้อง" เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมา

Join Our Community

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว

Go to Top