Come And View Our Live Sermons

We’d love to have you come and worship with us.
Every Sunday: 9am and 12am

EP.3 การปฎิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักต่อคนรอบข้าง | คำเทศนา ฟีเลโมน เดอะซีรีส์

ไม่ย่อท้อเพราะเห็นค่าอนาคตถาวรนิรันดร์ (2 โครินธ์ 4:16-18) | คำเทศนา

ชื่นชมยินดีเกินบรรยาย | คำเทศนา 1 เปโตร เดอะซีรีส์ EP.3

EP.2 ชุมชนที่เป็นต้นแบบการเห็นคุณค่าของกันและกัน | คำเทศนา ฟีเลโมน เดอะซีรีส์

EP.1 ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ในพระเยซูคริสต์ | คำเทศนา ฟีเลโมน เดอะซีรีส์

ผู้นำที่พระเจ้าต้องการ (อพยพ 18:18-23) | คำเทศนา

EP.32 ชีวิตคริสตชนภาคปฏิบัติ#4 คริสเตียนต้องเป็นพลเมืองดี | คำเทศนา โรม เดอะซีรีส์

EP.4 การเตือนสำคัญจากโอบาดีห์ | คำเทศนา ผู้เผยพระวจนะน้อย เดอะซีรีส์

ภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้ได้เป็นอย่างดี (2 ทิโมธี 2:20-21) | คำเทศนา

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี
รอบนมัสการ เวลา 9.00 น – 12.00 น
ณ อาคาร KGC HALLจังหวัดชลบุรี

Join Our Community

และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า

โคโลสี 3:10