นิมิตของ คริสตจักรอาณาจักรพระสิริชลบุรี

คริสตจักรเป็นที่ประทับและสำแดงพระสิริพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้

ค่านิยมของคริสตจักร

คริสตจักรที่มีโลกทัศน์เคลื่อนคริสจักรไปอย่างสมดุล 4 ด้าน

1. คริสตจักรที่เคลื่อนไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-28 และ มัทธิว 6:10)

2. คริสตจักรที่ทำตามหลักการพระวจนะอย่างครบถ้วนทุกด้าน

2.1 ทำตามพระมหาบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด 2 ประการก่อน ดังนั้นผู้เชื่อจึงต้องถูกวางรากฐานชีวิต ตามลำดับคริสเตียนศึกษา

ของคริตจักรสากล(มัทธิว 22:34-40)

2.2 ทำตามพระมหาบัญชาในพระธรรมมัทธิว บทที่28 ข้อที่19-20

3. เคลื่อนคริสตจักร ผู้เชื่อ เป็นไปตามของประทาน คริสตจักรที่ เชื่อมในพระกาย พันธกรและของประทานทั้งห้า (เอเฟซัส 4:11-14)

4. เคลื่อนคริสตจักรผู้เชื่อด้วยจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักการ พระวจนะในพระธรรมมัทธิว บทที่5 ข้อที่ 1-15

ทีมศิษยาภิบาล

Get In Touch
อ.ทัศน์ชัย และ <br />อ.สุนันทา ทรัพย์เย็น
อ.ทัศน์ชัย และ
อ.สุนันทา ทรัพย์เย็น
รองศิษยาภิบาล

Get In Touch
อ.วิโรจน์ และ<br />อ.พัชรินทร์ <br /> กมลสันติ
อ.วิโรจน์ และ
อ.พัชรินทร์
กมลสันติ
ทีมศิษยาภิบาล
Get In Touch
อ.ดร.ทัศนัย บรรลือ <br />
อ.ดร.ทัศนัย บรรลือ
ทีมศิษยาภิบาล

Get In Touch
อ.กังวาล<br /> อภิบาลศรี
อ.กังวาล
อภิบาลศรี
ทีมศิษยาภิบาล

Get In Touch

Faith

Hope

Love